Tar Ger Skapar Har ni plats för hållbart välbefinnande?

Under årets digitala Almedal tar MindShift PLATS FÖR HÅLLBART VÄLBEFINNADE. Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre och det är allas ansvar. Det kräver att vårt hållbara välbefinnande får den plats det förtjänar: men hur skapar vi den, ska vi ta den och vem kommer ge den?

#Tarplats

Vi måste ge plats åt hållbart välbefinnande för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling. Engagera dig tillsammans med Mindshift i kampanjen #Tarplats.

Mindshift Session

Vi måste ge plats åt hållbart välbefinnande för att lyckas skapa en hållbar samhällsutveckling

Söndag 4/7 kl 20.00-21.30

Hållbart välbefinnande måste ta mer plats för att vi ska kunna nå våra hållbarhetsmål! Våra psykologiska och sociala förmågor är en grundläggande resurs för utveckling av människor, organisationer, samhällen och planet. Vill du vara med och bygga gränsöverskridande broar för hållbart välbefinnande?

När vi rustar och stärker människans utveckling ger vi rätt förutsättningar för alla att kunna navigera och hantera livets utmaningar.  Det är fundamentet för hållbar samhällsutveckling. Varför är detta viktigare nu än någonsin? Varför är det avgörande för omställningen och för att kunna nå våra globala hållbarhetsmål? MindShift samlar en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv för hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling.  Vi använder det digitala Almedalen för att formulera gemensamma ambitioner som blickar mot nästa val 2022, både genom opinion och genom test av arbetssätt för att förverkliga denna gemensamma ambition. 

Talare: Niklas Huss, Susanne Nordling, Glenn Westerlund, Mila, Fredrik Lindencrona, Eva Wetterdal, Ing-Mare Wieselgren, Cecilia Melder, Stefan Nyrinder, Kamran Namdar, Thomas Petersson, Camilla Evensson, Ola Mattsson, Peter Lindvall, Karin Lekberg, Jabob Trollbäck

Mindshift Session

Är dagens skola och utbildning designad för livskraft?

Finns det (fysisk, social och inre) PLATS för elevers välbefinnande inom utbildningsuppdraget? Hur blir skolan meningsfull för ungdomar här och nu och för framtiden? Vi samtalar kring hur utbildningsmiljöer kan främja livskraft hos barn och unga samt hur det bidrar till hållbar samhällsutveckling.

Vi reflekterar kring hur designen av utbildningsuppdraget involverar utveckling av våra olika förmågor inför en föränderlig framtid. Vilken plats får det nu och vilken plats kan vi ge? Vi ser barn och unga som människor, delaktiga i samhället här och nu och vi vill ge förutsättningar för ett hälsosamt liv för alla både nu och i framtiden. Hur kan barn och unga rustas för att möta framtidens utmaningar med en stark inre kompass som hjälper till att visa vägen när vi rör oss mot okända horisonter och tuffa livssituationer? Vilken riktning behöver vi ta och vilken betydelse har de inre drivkrafterna, behovet av gemenskap, frihet och barnets egna initiativ? Kan skolan bli en levande dynamisk plats för välbefinnande, möten och skapa transformation mot hållbart välbefinnande? Vad är det högre syftet med utbildning? Varför organiserar vi skola? Vilket samhälle skapar vi förutsättningar för? Har vi designat utbildning för att uppnå syftet?

Talare: Linda Eskilsson, Kristina Bähr, Helya Riazat, Emma Crawley, Niklas Huss, Linnea Jaurell

Mindshift Session

Hur skapar vi hållbara människor på våra arbetsplatser?

För att kunna frigöra varje människas och organisations fulla kapacitet krävs att människors hållbara välbefinnande stärks. Hur kan Arbetsplatsen stärka självledarskap och få goda resultat för organisation och medarbetare.

Hur skapar vi en innovativ inkluderande arbetsplats där tillit, engagemang, samverkan, sociala interaktioner, innovation och lekfullhet får plats? Hur ökar vi medvetenheten om dessa frågor i styrelserum och ledningsgrupper? Hur kan den ”moderna” arbetsplatsen uppgraderas för att stärka inre och yttre utveckling? Hur mäter vi allt detta och hur ser vi vinsterna av våra insatser? 

I denna session samlas en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv för hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling. I samarbete med deltagarna börjar vi formulera gemensamma ambitioner för det kommande året och arbetssätt för att börja testa och experimentera i riktning mot denna gemensamma ambition. Sessionen avslutas med ett pass med fokus på upplevelsebaserade metoder för att ge plats för hållbart välbefinnande. 

Talare: Petra Lindfors, Ulrika Hedman, Torbjörn Eriksson, Sofia Allberg, Erik Bakkman, Jeanette Köster, Ann-Therese Enarsson,

Mindshift Session

Hur skapar vi plats för psykisk hälsa och hållbart välbefinnande i hälsoområdet?

Psykisk hälsa och hållbart välbefinnande är en tillgång för hållbar samhällsutveckling. Ändra fokus från psykisk ohälsa till främjande av psykisk hälsa och välbefinnande, från reaktivt till proaktivt, från en vårdfråga till vår gemensamma fråga, från att mäta tillväxt till att mäta välbefinnande.

Hur skapar vi tillsammans förutsättningar för den grundläggande resursen hållbart välbefinnande så att alla ska kunna utvecklas och bemästra livet? Hur ger vi plats för hållbart välbefinnande i tvärsektoriella samarbeten för att bättre kunna lösa komplexa utmaningar tillsammans? I denna session samlas en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv på hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling. I samarbete med deltagarna börjar vi formulera gemensamma ambitioner för det kommande året för hållbart välbefinnande. Vi lär kring spännande experiment och tar fram nya arbetssätt för att lära mer och sprida de goda arbetssätt som behövs för att förverkliga denna gemensamma ambition. Sessionen avslutas med ett pass med fokus på upplevelsebaserade metoder för att ge plats för hållbart välbefinnande.

Talare: Camilla Evensson, Carolina Kluft, Cecilia Melder, Sara Modig, Joel Grauman

Mindshift Session

Platser utan fokus på hållbart välbefinnande kommer aldrig att blomstra

Människors psykologiska och sociala förmågor (hållbart välbefinnande) är helt avgörande för hållbar stadsutveckling. Varför får det så lite plats i utvecklingen av den gråa, blåa och gröna miljön? Hur får vi investeringar och arkitektur som driver hållbart välbefinnande? 

Vilken roll har arkitekturen, naturen, trafiken, verksamheterna och medmänniskorna för varje persons och vårt gemensamma hållbara välbefinnande? Hur hänger trygghet och hållbart välbefinnande ihop? Hur kan människor och deras vardagsmiljöer växa och utvecklas tillsammans? I denna session samlas en ny konstellation av personer med olika roller och perspektiv för hur hållbart välbefinnande ska kunna ta mer plats i vår gemensamma samhällsutveckling och stadsplanering.  I samarbete med deltagarna börjar vi formulera gemensamma ambitioner för det kommande året och arbetssätt för att börja testa och experimentera i riktning mot denna gemensamma ambition. Sessionen avslutas med ett pass med fokus på upplevelsebaserade metoder för att ge plats för hållbart välbefinnande. 

Talare: Susanne Nordling, Olga Kordas, Helena Björnegård, Cecilia Stenfors, Fredrik Lindencrona

Mindshift Session

Nu ska hållbart välbefinnande ta plats högst upp på samhällsagendan!

Hållbart välbefinnande är helt centralt för att vi ska kunna bygga upp det samhälle vi vill ha efter pandemin. Våra arbetsplatser, skolor och stadsplanering är avgörande platser för att lyckas! Många länder mäter redan hållbart välbefinnande som grund för samhällsutveckling. Hur kan vi ta efter? 

Efter ett intensivt digitalt Almedalen är vi redo för att kräva den plats som hållbart välbefinnande för människor som organisationer, stadsdelar, bygder, städer och regioner förtjänar.  Sessionen samlar ihop och blickar framåt mot nästa Almedal och valet 2022 för ett år för hållbart välbefinnande! 

Hur kan Sverige och dess regioner och kommuner bidra till denna utveckling? Vad blir näringslivet och civilsamhällets viktigaste uppgifter? Hur skapar vi en effektiv process tillsammans framåt för att värdesätta människors hållbara välbefinnande som vår viktigaste resurs? I denna session samlar koncentrerar vi vår kraft från årets digitala Almedal för att kunna placera hållbart välbefinnande högst upp på samhällsagendan! I samarbete med deltagarna formulerar vi utmanande gemensamma ambitioner för det kommande året och samlar ihop de arbetssätt vi vill börja testa och experimentera kring tillsammans. 

Talare: Niklas Huss, Fredrik Lindencrona, Darja Isaksson, Sebastiaan Meijer, Ing-Marie Wiselgren

Mindshift talare under Almedalen

Vi har plats och skapar plats för hållbart välbefinnande

Carolina Klüft

Carolina Klüft är före detta elitidrottare, och är idag verksamhetschef för den icke-vinstdrivande organisationen Generation Pep. Generation Pep arbetar för att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Organisationen arbetar för att skapa förändring inom flera samhällssektorer där alla kan vara med och ta ansvar och där samverkan är en viktig nyckel.

Niklas Huss

Niklas Huss är en av grundarna till rörelsen Mindshift och verkar som innovations- och transformationscoach med fokus på att skapa lärande och innovativa organisationer där den individuella och kollektiva förmågan stärks med syfte att få organisationer, företag och samhällen att blomstra. Detta genom att designa och etablera nya samverkansarenor som bygger på tillit, förtroende, engagemang, mod och kreativitet.

Camilla Evensson

Camilla jobbar på statens forsknings- och innovationsinstitut RISE som innovationsledare. Hon leder RISE satsning och investering i det nya fokusområdet Framtidens Omsorg, som är en tvärsektoriell kraftsamling för att effektivisera och förbättra kvaliteten inom vård- och omsorgsområdet i Sverige med lösningar utifrån ett systemperspektiv. Camilla är medgrundare till MindShift, samt ordförande i styrelsen för nationella MindShift Sverige.

Kamran Namdar

Kamran är en lärarutbildare, forskare samt en internationell konsult. Hans pedagogiska verksamhet spänner över en 40 års period och täcker olika områden såsom lärarutbildning, skolutveckling, ledarskapsutbildning, interkulturell pedagogik och urban utveckling. Han har arbetat med både skolor, myndigheter och civilsamhällets organisationer. Kamrans utgångspunkter i allt han gör är ett transformativt perspektiv på samhällsutveckling förankrad i förverkligandet av människans högsta potential. Kamran har bott i fyra länder och arbetat på tre kontinenter.

Darja Isaksson

Darja Isaksson is director general of Vinnova, Sweden’s national innovation agency, and serves as a member of the Swedish government’s National Digitalization Council. As the founder of two agencies, Isaksson has worked in business and product development for clients such as Sony Ericsson, Ikea and Husqvarna. She has served as adviser to the prime minister’s Innovation Council, been recognized as one of Sweden’s most powerful opinion-makers by financial magazine Veckans Affarer and was named one of the world’s 100 most influential people in digital government by the website Apolitical.

Kristina Bähr

Specialist i barn- och ungdomsmedicin. VD Exist Nu AB, handledare och författare. Har varit skolöverläkare i 8 år, föreläsare och författare.

Linda Eskilsson

Linda Eskilsson är miljöpartistiskt kommunalråd i Uppsala och ordförande i kulturnämnden. Linda har politiskt ansvar för frågor som rör psykisk hälsa i Uppsala kommun.

Emma Crawley

Emma Crawley är engagerad för människors möjlighet att vara delaktiga, inte minst i den fysiska miljön och har länge arbetat med utveckling av utemiljöer för hälsa och lärande, framför allt runt skola och förskola. Tillit till människors kapacitet samt en förståelse för oss människor som en del i den ekologiska väven och främjande av liv, mångfald och variation är centralt i utvecklingen av hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer för alla. Emma är fd lärare och numera lärmiljödesigner vid Lead for ESD och ordförande i Odla Molkom 🌱

Linnéa Jaurell

Gotlänning född tidigt 90-tal. Nyexaminerad student inom hållbar destination- och affärsutveckling. Som många andra prövat olika jobb, branscher och vägar som ung. Brett intressespektra. Har bl.a. gjort studier om framtidens demokratiska mötesplatser och värdet av en större medborgarinkludering i det demokratiska samtalet. Avslutar sina studier med ett examensarbete och affärsidé över huruvida vi kan använda digitalisering för att hjälpa människor göra mer hållbara konsumtions-val. God framtidsvilja och tror att den viktigaste motor vi har för samhällets utmaningar – är människans välmående.

Petra Lindfors

Petra Lindfors är sedan 2013 verksam som professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi, vid Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Petras forskning fokuserar på vuxnas och ungdomars stress, hälsa och välbefinnande i olika vardagsmiljöer såsom arbete, utbildning och familjeliv och variationer kopplade till kön, social position och livssituation, samt främjande och förebyggande aktiviter och insatser.

Ulrica Hedman

Ulrica Hedman är vd för Länsförsäkringar Uppsala, ett lokalt och kundägt bolag med ca 200 anställda. Med en bakgrund som elitidrottare och flera chefsroller inom finansbranschen har hållbart och värderingsstyrt ledarskap som hjälper människor att utvecklas blivit en hjärtefråga.

Torbjörn Eriksson

Torbjörn Eriksson är entreprenör, VD och grundare till Tenant & Partner som startades för snart 30 år sedan. Visionen som leder både Torbjörn och Torbjörns bolag är ”Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv”. 2016 utsågs Torbjörn av tidningen Chef till Årets Hälsofrämjande chef. Tenant & Partner utvecklar framtidens arbetsplatser (kontoret, den digitala arbetsplatsen och våra arbetssätt)

Jeanette Köster

Jeanette Köster, VD & Partner Preactly. Jeanette är en av grundarna till bolaget och har lång erfarenhet av att driva, utveckla verksamheter och ett stort engagemang för arbetsmiljöområdet.

Ann-Therese Enarsson

Ann-Therese Enarsson är utbildad jurist och är VD på Futurion - TCO och TCO-förbundens tankesmedja för framtidens arbetsliv. Ann-Therese har lång erfarenhet av omvärldsanalys och opinionsbildning. Och har tidigare varit chef för forskning och samhällsinsikter på Systembolaget och vd för IQ.

Eva Wetterdal

Eva Wetterdal är styrelseordförande i Länsförsäkringar Gotland, hon kombinerar styrelseuppdrag med att vara egenföretagare som organisations- och samtalskonsult. Hon har bred erfarenhet från flera olika branscher, bland annat IT, bank och försäkring, energi och offentlig förvaltning. Eva är dessutom instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa och har varit drivande i att utbilda både medarbetare och den egna styrelsen i detta.

Joel Grauman

Joel är hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala. Är en affärsorienterad hållbarhetsexpert, styrelseledamot i Mindshift Sverige och initiativtagare till Mindshift Uppland. Från sin tidigare roll som konsultchef och hålbarhetskonsult har Joel erfarenhet från en rad branscher och affärsområden. I sin nuvarande roll på Länsförsäkringar Uppsala vill han skapa förutsättningar för tvärsektionella samarbeten för att bättre allokera resurser tillhållbart välbefinnande.

Cecilia Melder

Cecilia Melder har disputerat Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa vid Uppsala universitet. Cecilia är anställd lektor vid Enskilda högskolan Stockholm (EHS) och har nu en tvåårig anställning som forskare vid Svenska kyrkans enheten för forskning och analys. Idag arbetar hon med att beforska och utveckla existentiella hälsofrämjande insatser för olika grupper och studerar hur dessa påverkar självskattad hälsa och livskvalitet. År 1992 vigdes Cecilia till präst i svenska kyrkan och har lång erfarenhet av flärsamlingstjänst med olika inriktningar.

Fredrik Lindencrona

Fredrik Lindencrona är en ledande strategiinnovatör som under många år bidragit till och lärt tillsammans med många olika lokala, regionala, nationella och internationella aktörer kring hur hållbart välbefinnande kan utvecklas i våra vardagsmiljöer längs livsförloppet och hur de lägger grunden för personers, organisationers och samhällens utvecklingskraft.

Olga Kordas

Olga Kordas är chef för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, Sveriges hittills största forsknings- och innovationsinitiativ för klimatneutrala och hållbara städer. Hon är samtidigt lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH, och brinner för frågor som rör hållbar utveckling, klimat och demokrati.

Sebastiaan Meijer

Sebastiaan Meijer är professor i vårdlogistik, samt prefekt för institutionen för medicinteknik och hälsosystem och vice skolchef för KTHs skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Han är intrigerade av frågan kring hur en förändring i ena delen av ett stort system få effekter i andra delar. Simulering, spel, och systemteori är hans verktyg för att kunna bidra till de systemiska frågor kring psykisk hälsa och välbefinnande.

Birgitta Hedman

Birgitta Hedman driver Yogainstitutet i Karlstad, är Professionell Yoga Teacher Trainer inom Kundalini Research Institute, gravidyogalärare, taktil massör och spelar gong för djupavslappning. Hon har anordnat yogalärarutbildningar sedan 2010 och motiverar människor att utvecklas och finna tillit till sin egen förmåga, förbättra sin hälsa och öka sitt välmående.

Sara Modig

Sara Modig är designstrateg, coach och facilitator på Usify, där hon arbetar med utveckling av tjänster och strategi med människan i centrum genom designbaserade och systemorienterade metoder. Hon har bland annat samarbetat med Region Stockholm och RISE i kartläggningar av digitala tjänster för att främja psykisk hälsa och välmående för barn, unga och 65+ och har lång erfarenhet av arbete med innovationsfrågor både som konsult och som handläggare på Vinnova och Näringsdepartementet.

Glenn Westerlund

Glenn Westerlund - Grundare och Ordförande MindShift Kalmar samt styrelsemedlem MindShift Sverige.
 Entreprenör som sadlat om från näringslivet och numera får sin näring av människors inre utveckling.Ullakarin Nyberg

Ullakarin Nyberg är överläkare, suicidforskare och författare, Norra Stockholms Psykiatri, Stockholms Läns Sjukvårdsområde.

Jesper Lövkvist

Jesper Lövkvist äger och driver Utopia Arkitekter, ett arkitektkontor med inriktning på bland annat bostäder och stadsplanering. Med en bakgrund inom reklam, pr och digitalt driver han kontorets kommunikation och konceptutveckling. Just nu är Utopia mitt uppe i ett Vinnova-finansierat projekt där man tillsammans med Helsingborgs stad tar fram en AR-baserad app för att underlätta och stärka dialog- och samskapande-förfaranden i stadsutvecklingsprocesser, framför allt i projektens tidiga faser.

Stefan Nyrinder

Stefan Nyrinder är VD för Länsförsäkringar Östgöta. Bakgrund från svensk och europeisk bank och finansverksamhet och med hjärtat i hållbart ledar- och medarbetarskap.

Linnéa Rönnquist

Linnéa är en arkitekt och strategisk designer som blir inspirerad av naturens, människans och teknikens system, deras rumsliga överlapp och samskapandeprocesser. För tillfället driver hon området ‘Immateriella Infrastrukturer’ hos Dark Matter Labs och navigerar därför kontinuerligt hur samhällets finansiella system, policymetoder, kontraktstrukturer och styrsystem påverkar dessa infrastrukturer och dess rådande och framtida utvecklingspotential. Hon ser verkligen fram emot att aktivt delta i Mind//Shifts ambition och arbete.

Tomas Bokström

Tomas leder Social & Health Impact Center (SHIC) på RISE, ett nationellt expertcenter för ökat utfallsfokus i offentlig sektor och civilsamhälle. SHIC:s mission är att stödja omställningen från reaktiva till proaktiva och preventiva välfärdslösningar. Tomas är också medlem av Kommuninvests kommitté för att granska och godkänna lån för social hållbarhet. Tidigare arbetade Tomas på Sveriges Kommuner och Regioner med att driva utvecklingen av sociala investeringar och var där med och utformade de första sociala utfallskontrakten i Sverige.

Jakob trollbäck

Jakob Trollbäck är grundaren av den stockholmsbaserade strategi- och kommunikationsbyrån The New Division och branding och designstudion Trollbäck + Company i New York. Jakob är specialiserad på strategi och kommunikation för hållbarhet och är huvudarkitekten bakom språket och den visuella identiteten för FN:s 17 Globala mål, en ambitiös och inspirerande agenda för en bättre värld 2030.

Mila Viniavska

Grundare och VD på SmartaVal AB, som genom hushållsnära tjänster med människan i fokus skapar en hållbar vardag för människan på individ-, företags- och samhällsnivå. Att skapa ett samhälle där det funkar att jobba, ha en meningsfull fritid och även ha tid för sig själv. Det ska vara kul att gå till jobbet och det ska vara skönt att komma hem, helt enkelt. Tillsammans med Mäktiga kvinnor och min nystartade stiftelse Impactfond tar social hållbarhetsfrågan till nästa nivå- internationellt på EXPO 2020.

Matilda Legeby

Matilda är designer och använder sin expertis i tjänstedesignprocesser och systemtänkande för att utforska hur vi kan utveckla ett hållbart samhälle, både socialt och för klimatet. Hennes främsta drivkraft är att alla bör få ta plats och påverka en samhällsutveckling i egenskap av expert på sin egen situation. Med en utbildning från Konstfack i bagaget använder hon gärna konstnärliga material och uttryck i sin praktik. Matilda är senior Designer på Förnyelselabbet, SVID, och Designstrateg på Viable Cities.

Sofia Allberg

Sofia Allberg äger och driver samtalsmottagningen Samtala i Kalmar och företaget Moodhero AB som erbjuder forskningsbaserade onlinekurser för mental hälsa. Sofia är också styrelsemedlem i MindShift Kalmar. Sofia har ett starkt engagemang för psykisk hälsa och många års erfarenhet. Som socionom, samtalsterapeut och mindfulnessinstruktör har hon arbetat inom både primärvård, psykiatri och företagshälsovård. Hon har också arbetat som chef inom privat och offentlig verksamhet.

Karin Lekberg

Karin arbetar med sk kulturburen platsutveckling, som handlar om att skapa en större känsla av sammanhang, delaktighet och trivsel. Mitt fokus är social hållbarhet inom stadsplanering. Husen, vägarna och ledningarna hamnar oftast högst upp på prioriteringslistan. Sedan kommer de gröna värdena och allra sist de sociala. Inom social hållbarhet är det människorna som är byggstenarna och som skapar olika typer av livsmönster på en plats. En sådan process förutsätter inkludering, jämlikhet och tolerans. Att omsätta detta i fysisk planering är min hjärtefråga.

Peter Lindvall

Peter Lindvall är Regiondirektör Region Gotland med ansvar för Region Gotlands verksamheter och för den nyss antagna regionala utvecklingsstrategin med visionen: ”Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet”.

Pål Dobrin

Pål är meditationslärare och metoduvecklare ansvarig för två lärarutbildningar med inriktning mot organisationsutveckling och skolutveckling: Meditationslärarprogrammet CARE och Medveten undervisning. Han har även utvecklat de populära CARE-kurserna för Chalmers - Finding Joy at work through CARE. Inspirationen för arbetet finner han i skärningspunkten mellan kontemplativa visdomstraditioner och nytänkande sätt att arbeta för och med hållbar utveckling.

Thomas Petersson

Biskop Thomas, Biskop för Gotland och Svenska kyrkan i utlandet sedan 2018. Han har tidigare varit bl.a. kyrkoherde i Berlin och domprost i Växjö.

Netta Korhonen

Netta är en expert på samskapande och har jobbat med servicedesign i offentlig sektor i Sverige och Finland i flera år. Hon är passionerad för systemtransformation och att använda design för att hitta lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Hon har en bakgrund som frilansdesigner, konsult, forskningsassistent och som tjänstedesigner och samskapandeexpert på Arbetsförmedlingen. Nu jobbar hon som designer på Förnyelselabbet, ett Svenskt policy labb, hos SVID Stiftelsen Svensk Industridesign.

Susanne Nordling

Susanne Nordling är politiskt ansvarig för psykisk hälsa, psykiatri och beroendevård i Region Stockholm och gruppledare för hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon har suttit med i Anna Nergårdhs statliga utredning om Nära vård och är politiskt aktiv sedan 2003 för Miljöpartiet de gröna.

Erik Bakkman

Polismästare, polisområdeschef i Jämtland, med en statsvetenskaplig bakgrund och stort engagemang i samhällsfrågor så som trygghet, samverkan och demokrati. Representerar polisen nationellt i innovationsfrågor, driver polismyndighetens första innovationsråd och är en av initiativtagarna till den vinnovafinansierade myndighetshubben Samverket. Erik har bred erfarenhet av medarbetar- och organisationsutveckling inom flera myndigheter, med tonvikt på förändringsledning, kompetensutveckling och ledarskap.

Cecilia Stenfors

Cecilia Stenfors är docent i psykologi vid Stockholms universitet och forskar om hur miljöfaktorer i levnadsmiljön (natur, urbana faktorer, arbetsliv) påverkar bland annat kognitiva (mentala) funktioner, välbefinnande & psykisk hälsa. Cecilia leder flera forskningsprojekt om hållbart samhällsbyggande för mänsklig, social och miljömässig hållbarhet och resiliens.

Mats Hederos

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 35 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg med ett marknadsvärde om ca 73 mdkr. Visionen är att skapa stadsrum där människor vill vara. Mats Hederos har varit vd sedan 2010 och drivit många av bolagets största projekt och satsningar såsom MOOD, Epicenter och Urban Escape. Mats är civilingenjör (KTH) och diplomerad finansanalytiker (Handelshögskolan). Han har arbetat inom bank och finans sedan examen 1983.

Åsa Keane

Åsa är VD för Landskapslaget, en stadsplanerings- och landskapsarkitektfirma. Hon brinner för välbefinnande både för planeten och individen. Hon är hållbarhetsspecialist i stadsplanering och är ordförande i föreningen cocity (en ideell förening för urbana ekosystemtjänster). Drivkraften och inspirationen för individens välbefinnande kommer både från hennes intresse för kundalini-yoga samt naturens välgörande kraft.

Statement Wall

Våra partners #tarplats

 • Norrhavet

  Vi har som vision att samskapa och hitta nya arenor som främjar hållbart välbefinnande. Norrhavet kan inte göra allt själva — men tillsammans kan vi göra mycket. För oss är det viktigt för att arbeta brett och samtidigt stramt tillsammans med andra aktörer på marknaden för att skapa de innovationsarenor som behövs för att bidra till en mer välmående värld.
 • Länsförsäkringar Östergötland

  Den psykiska hälsan är central och viktig inte bara för den enskilda individen utan för samhället i sin helhet. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den som mår dåligt. Alla delar av samhället berörs – arbetsgivaren, vården, skolan och olika myndigheter. Därför är det vår fråga – allas fråga – att samverka för psykisk hälsa och välbefinnande överallt inom vårt samhälle! Genom MindShift kan vi tillsammans göra skillnad för att välbefinnande ska ses som den viktigaste tillgången för en hållbar värld.”
 • Preactly

  Hållbara medarbetare är den viktigaste framgångsfaktorn för framtidens lönsamma, produktiva och attraktiva organisationer. Därför är det hög tid att vi börjar arbeta annorlunda med frågorna, låter dem ta större plats och ökar medvetenheten om dem för att skapa bättre förutsättningar till ett proaktivt arbete med egenmakt över den egna hälsan. På Preactly har vi utvecklat ett digitalt verktyg för att ge stöd i att främja god hälsa och förebygga ohälsa genom insikter och reflektionsmöjligheter.
 • Länsförsäkringar Uppsala

  Länsförsäkringar Uppsala verkar för ökad psykisk hälsa och välbefinnande bland barn och unga. Välmående och framtidstro är något som under för många år gått åt fel håll och vi har bestämt oss för att vända utvecklingen genom att samverka med olika aktörer i samhället. Vi är övertygade om att det är när myndigheter, näringslivet och idella krafter går samman som vi kan skapa ett riktigt MindShift och arbeta med psykisk hälsa istället för psykisk ohälsa. Vi vill #taplats för hållbart välbefinnande!
 • Tillväxt Gotland

  Tillväxt Gotland jobbar för att hela Gotland ska kunna växa. Vi vill bidra till att företag på Gotland mår gott och gör gott. I projektet Alla behövs på Gotland jobbar vi med att främja unga individers välbefinnande genom att skapa förutsättningar för individen att komma i sysselsättning. Fler ungdomar får jobb och vi bidrar till kompetensförsörjningen på ön. Vi vet att psykisk hälsa inte kommer gratis och att lösningen inte alltid är ett jobb. Däremot ser vi tydliga positiva effekter av att man hamnar i ett sammanhang, känner sig behövd, lyssnad på och sedd. Att få en anställning blir en bonus. Vi stöttar Mindshift. Alla behövs!
 • Air Gotland

  Vår rosa logotype med ett hjärta betyder så mycket mer än att den är fin att se på. Hjärtat symboliserar omtanke och genomsyrar allt i vår verksamhet. Omtanke om vår miljö, våra gäster, medarbetare och affärspartners. Vi engagerar oss därför i det lokala föreningslivet, näringslivet och livet på Gotland. Detta är kärnan i vårt hållbarhetsarbete; omtanke. Vi vill göra vad vi kan för att få fler på Gotland att må bättre. Tillsammans kan vi öka den psykiska hälsan och göra Gotland till en ännu mer magisk plats att leva på. Det är hållbart välbefinnande för oss.
 • Länsförsäkringar Gotland

  God fysisk och psykisk hälsa är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna utvecklas, både som individer och som samhällsmedborgare. Som kundägt och lokalt bolag, med stark förankring på Gotland, vill vi bidra till samhällsutvecklingen på ön och verka för en god hälsa för våra kunder, medarbetare och samhället i stort. Därför är det en självklarhet för oss att stå bakom MindShift och att ge plats för hållbart välbefinnande.
 • Hagberg och Aneborn

  Mindshifts arbete med att förebygga psykisk ohälsa genom att istället fokusera på psykiskt välmående är otroligt viktigt och borde vara en självklarhet. Vi vet dock att det inte är så idag men hoppas att vårt och andras engagemang i organisationer som tex Mindshift bidrar till att utvecklingen går snabbare. Ingen ska behöva lida i onödan.
 • Tenant & Partner

  Vi på Tenant & Partner utvecklar framtidens arbetsplatser. Vår tro är att den fysiska, digitala och mänskliga arbetsplatsen tillsammans skapar de förutsättningar medarbetare behöver för att kunna må bra, utvecklas över tid och utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Vår definition på detta är Performing workplaces® Vår vision som leder oss i allt är "Tillsammans skapar vi ett inspirerande och meningsfullt arbetsliv". Besök gärna www.tenantandpartner.com för inspiration eller slå oss en signal om ni nyfikna på hur arbetsplatsen kan utvecklas för att möta det nya normala.
 • Yogainstitutet

  Yogainstitutet önskar se nya kreativa lösningar och samarbeten mellan kommuner, regioner och privata aktörer för att stärka hälsan på riktigt med hälsosam mat, rörelse, andning, avslappning, meditation och gongbad. Vi har mött många människor genom åren som gått från ohälsa till hälsa tack vare yogateknikerna vi använder.
 • Svenska Kyrkan Visby Stiftelse

  Ett hållbart välbefinnande är en ovärderlig byggsten för att skapa ett gott samhälle. Att arbeta för detta är en naturlig del av kyrkans diakoni. Därför vill vi engagera oss i Mindshift Gotlands arbete.
 • Visby Domkyrkoförsamling

  Ett hållbart välbefinnande är en ovärderlig byggsten för att skapa ett gott samhälle. Att arbeta för detta är en naturlig del av kyrkans diakoni. Därför vill vi engagera oss i Mindshift Gotlands arbete.
 • ICA Maxi Visby

  Vi vill göra mer. Vi har en ”ny” utmaning i vårt samhälle, att lyfta upp och hantera en växande psykisk ohälsa. Detta är varför MIND//SHIFT Gotland och Guldhjärnan behövs, på Gotland och i Sverige. Det är stigman som behöver brytas, kunskap behöver nå ut, och med det många som kan få hjälp och må bättre, att rädda liv. Det är ett engagemang vi är stolta över att investera tid, engagemang och pengar i. Vi är med och stöttar och verkar i rörelsen för hållbart välbefinnande på Gotland – det är vad Maximal Gemenskap handlar om.
 • RISE

  För att gå ifrån en vårdfråga till vår gemensamma fråga krävs förändring i både kultur, ledarskap, kompetens samt nya tvärsektoriella samarbeten. RISE investerar i det nya fokusområdet Framtidens Omsorg, som är en kraftsamling för att effektivisera och förbättra kvaliteten inom vård- och omsorgsområdet i Sverige med lösningar utifrån ett systemperspektiv. Vi behöver skapa ett MindShift för hur vi samarbetar kring gemensamma samhällsutmaningar såsom psykisk hälsa.
 • Usify

  Arbetet för god psykisk hälsa och välmående är något av den mest meningsfulla förändring vi kan tänka oss. Det börjar med att människor blir sedda och involverade med alla sina resurser och förmågor i att utforska vägen dit. Därför stöttar Usify Mind // Shift Almedalen 2021.
 • Avonova

  Vi stärker företag genom företagshälsovårdstjänster som uppmuntrar alla anställdas helhetshälsa utifrån ett holistiskt perspektiv avseende både individ, organisation och företaget. Eftersom hållbara människor är den mest avgörande ingrediensen någonsin. Arbetshälsa är ett tvärvetenskapligt område inom företagshälsovården som syftar till att göra det möjligt för en individ och människa att bedriva sitt yrke på ett sätt som orsakar minst ohälsa. Det överensstämmer med främjandet av både hälsa och säkerhet på arbetet, och handlar också om att förhindra skador från faror på arbetsplatsen.
 • Smarta Val

  Personlig hållbarhet är central och viktig, inte bara för den enskilda individen utan för samhället i sin helhet. Psykisk ohälsa drabbar inte bara den som mår dåligt, utan berör även arbetsgivaren, närstående, vården och samhället. Det är inte stress som gör oss sjuka, det är brist på återhämtning! På SmartaVal använder vi hushållsnära tjänster till att förenkla människors liv. Vårt mål är att skapa balans i livet och att frigöra TID för att investera den i sin personlig välmående. Tillsammans med MindShift vill vi skapa plats åt hållbart välbefinnande på arbetsplatser. Chefer, medarbetare, politiker, du och jag. Psykisk ohälsa är något vi alla måste agera på. Ingen kan göra allt- alla kan göra något!
 • 29k

  Stiftelsen 29k verkar för att stärka den psykiska hälsan och bygga inre förmågor som leder till positiv samhällsförändring hos miljontals individer. 29k arbetar mot sin vision genom den digitala plattformen, 29k, framtagen tillsammans med några av världens främsta psykologer och forskare. 29k tillgängliggör vetenskapligt beprövade psykologiska verktyg och erbjuder dem gratis till användarna. Stiftelsen är grundad i en övertygelse om att ökad kvalitet i människors beslutsfattande och liv leder till en mer hållbar, hälsosam och rättvis värld. Därför är vi med och stöttar MindShift!
 • Empaticus AB

  Empaticus AB och CARE Meditation skapar kurser och lärarutbildningar för förändringsagenter och organisationer som vill linjera sitt arbete med den omfattande transformation som krävs för att hantera vår tids stora utmaningar. Hur kan vi kontinuerligt växa tillsammans genom att utveckla de inre färdigheter som gör att vi kan mötas i autentisk närvaro och verka utifrån en motivation rotad i medkänsla? Det är frågan som driver oss.

Partners

Så kan du bidra

Du kan också ta plats för hållbart välbefinnande. 

Kampanjbilder

Vi har skapat ett bibliotek med bilder för kampanjen och du får tillgång till dem alla här så du kan sprida dem i sociala medier. Glöm inte tagga #Tarplats och #MindshiftSverige

Swisha en gåva

Din gåva är ovärderlig för oss. Den hjälper oss att bidra och prioritera att hitta nya vägar för att främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Swishnummer: 123-52 46 343

Bli medlem

Välkommen till ett världsunikt nätverk! MindShifts kraft finns en unik bredd av erfarenhet och kompetens kring vad vi behöver för att få till hållbart välbefinnande. Vi bygger det tillsammans i skolan, på arbetsplatserna, i städerna och samhällena vi bygger och i en hälsosektor där hälsa får ta plats. Vi måste göra detta tillsammans – ingen kan göra allt, men alla kan göra nåt!

Har du plats för hållbart välbefinnande?

Engagera dig

Föreningar, företag och organisationer kan söka medlemskap i MindShift och delta aktivt i arbetet. Det går även att stötta våra projekt ekonomiskt.

Bli medlem

Välkommen till ett världsunikt nätverk! MindShifts kraft utgör en unik bredd av erfarenhet och kompetens kring vad vi behöver för att få till hållbart välbefinnande. Vi bygger det tillsammans i skolan, på arbetsplatserna, i städerna och samhällena vi bygger och i en hälsosektor där hälsa får ta plats. Vi måste göra detta tillsammans – ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Ge en gåva

Att stötta Mindshift arbete eller ett enstaka projekt ekonomiskt utan att vara en aktiv medlem är givetvis varmt välkommet. Föreningen är ideell och går enbart runt på medlemsavgifter, sponsring och donationer.

Artiklar

Undervisning för livskraft

Jag arbetade en gång med en elev som inte längre kunde vara kvar i klassrummet. Han blev stressad och det fick konsekvenser för alla omkring honom och inte min ...

Komplexa frågor löser vi tillsammans

Här samlar vi videomaterial kring vår gemensamt viktiga fråga.

Mindshift i Almedalen 2019

#tarplats

Under årets digitala Almedal tar MindShift PLATS FÖR HÅLLBART VÄLBEFINNADE. Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre och det är allas ansvar. Det kräver att vårt hållbara välbefinnande får den plats det förtjänar: men hur skapar vi den, ska vi ta den och vem kommer ge den?

Mindshift #Tarplats i Almedalen

Mindshift #Tarplats i Almedalen

 • 4-7 juli 2021

Under årets digitala Almedal tar MindShift PLATS FÖR HÅLLBART VÄLBEFINNADE. Mindshift jobbar för att rusta och stärka människans utveckling för att lättare kunna navigera och hantera livets utmaningar bättre och det är allas ansvar. Det kräver att vårt hållbara välbefinnande får den plats det förtjänar: men hur skapar vi den, ska vi ta den och vem kommer ge den?

4-7 juli 2021
11 september 2021
Mindshift #Tarplats genom debattartiklar inför valet 2022

Mindshift #Tarplats genom debattartiklar inför valet 2022

 • 11 september 2021

Mindshift offentliggör en rad debattartiklar med fokus på Svenska valet, 11 september, 2022. 

Mindshift #Tarplats i Almedalen 2022

Mindshift #Tarplats i Almedalen 2022

 • 4-7 juli 2022

Mindshift fortsätter med sin kampanj #Tarplats i Almedalen 2022.

4-7 juli 2022
11 september 2022
Mindshift #Tarplats i Riksdagsvalet 2022

Mindshift #Tarplats i Riksdagsvalet 2022

 • 11 september 2022

Vi hoppas att arbetet med kampanjen #Tarplats har fått spridning och landat hos politikerna och att beslut tas som gynnar vår mission och vision får hållbart välbefinnande.